VYHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je Balení léků (QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o., so sídlom Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha, IČO: 27370917). Spoločnosť vyhlasuje, že spracúva osobné údaje podľa Nariadenia EÚ 2016/679 o všeobecnej ochrane osobných údajov („GDPR“) a podľa Zákona č. 110/2019 Z. z. o spracovaní osobných údajov.

Ohľadom požiadaviek alebo otázok v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovedného pracovníka prostredníctvom gdpr[zavináč]quickseal.eu.

2. Kategória osobných údajov, účely a právne základy spracovania

Spracovávame vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s kúpou našich produktov, resp. uzavretím zmluvy o kúpe tovaru. Ide napr. o objednávku tovaru, návštevu webovej prezentácie, registráciu na našich webových stránkach a pod.). Ide o všeobecné osobné údaje – najmä identifikačné a kontaktné.

2.1. Nákup tovaru a dodanie tovaru

Tieto údaje sú potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvy, fakturáciu, dodanie tovaru a ďalšie účely vyplývajúce zo zákona. Sú to najmä:

 • Meno a priezvisko,
 • Kontaktná a/alebo doručovacia adresa,
 • Email,
 • Telefón
 • IČO (v prípade SZČO)

Osobné údaje na tieto účely sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie ďalších právnych povinností vyplývajúcich zo zákona a/alebo zo zmluvného vzťahu (ide napr. o daňovú evidenciu, fakturáciu, premlčaciu lehotu a pod.).

2.2. Kontaktný formulár

V prípade, že máte otázku alebo požiadavku, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktného formulára. Aby sme mohli vašu požiadavku vyriešiť, potrebujeme nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • Email,
 • Telefón

Tieto osobné údaje budú spracované iba na uvedený účel a uchovávané v súvislosti s plnením ďalších právnych požiadaviek (napr. 3 roky do uplynutia premlčacej lehoty). V prípade, že potvrdíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení, budú vaše osobné údaje spracovávané podľa bodu 2.4.

2.3. Registrácia používateľského účtu

V našom e-shope sa môžete aj zaregistrovať a vytvoriť si používateľský účet, vďaka ktorému budete mať prehľad o stave svojej objednávky. Na tento účel spracovávame v rámci oprávneného záujmu a ďalších právnych povinností (ďalej napr. záruka) nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • Kontaktná a/alebo doručovacia adresa,
 • Email,
 • Telefón
 • IČO (v prípade SZČO)

V prípade, že zrušíte svoj zákaznícky účet, budú vaše osobné údaje spracovávané ešte po dobu nevyhnutne nutnú na splnenie ďalších právnych povinností.

2.4. Odber noviniek

Ak ste udelili súhlas so zasielaním noviniek prostredníctvom emailu (novinky, informácie o produktoch, akciách, a pod.) a/ alebo súhlas so zasielaním noviniek prostredníctvom SMS správy, bude spracovanie osobných údajov na tento účel prebiehať 3 roky, alebo kým súhlas neodvoláte. Odhlásenie možno vykonať potvrdením v maile alebo zaslaním požiadavky na gdpr[zavináč]quickseal.eu.

2.5. Cookies, Google Analytics

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné na správnu funkciu stránok, a ktoré sú uložené na vašom počítači v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitý čas zapamätajú úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali. Tieto údaje teda nemusíte zadávať pri opätovnej návšteve stránok znova a prechodom medzi jednotlivými sekciami webu. Používaním webu používateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.

 • Nevyhnutné cookies – Cookies nevyhnutne potrebné na zaistenie prevádzky webových stránok a internetových služieb. Na použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas.
 • Analytické cookies – na použitie ďalších súborov cookies je vyžadovaný súhlas. Cookies spadajúce do tejto kategórie sa využívajú najmä na anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti používateľov na našich webových stránkach. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.
 • Google Analytics – pomáha s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webových stránok

Viac informácií nájdete tu:
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológie cookies na účely uvedené vyššie, máte možnosť:

 • zablokovať používanie technológie cookies nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu
 • môžete s použitím cookies nesúhlasiť pri prvej návšteve našich webových stránok

3. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o., všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne na vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím stranám. Výnimku môžu tvoriť situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru, daňovej evidencie, a pod. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané predávajúcim v súlade s platnými zákonmi Českej republiky. U externých príjemcov osobných údajov ide o spracovateľa osobných údajov, orgány verejnej moci, agentúry a ďalšie subjekty (napr. banky, poisťovne a pod.).

4. Lehota spracovania osobných údajov

Lehota spracovania osobných údajov sa riadi Spisovým a skartačným poriadkom. V niektorých prípadoch je lehota spracovania naviazaná na zmluvný alebo obchodný vzťah a ďalej na zákonné lehoty. Ohľadom konkrétnych informácií týkajúcich sa lehoty spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na: gdpr[zavináč]quickseal.eu

5. Forma spracovania a prístupy k osobným údajom

Na zabezpečenie vašich osobných údajov boli prijaté vhodné organizačné a technické zabezpečenia vychádzajúce z GDPR vrátane riadenia prístupov k osobným údajom. Spoločnosť vykonáva pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dát a osobných údajov. Vaše osobné údaje budú uchovávané elektronicky aj písomne. Dáta v elektronickej podobe sú ukladané na zdieľané disky v datacentre našej spoločnosti. Prístupy k osobným údajom na zdieľaných diskoch majú len zamestnanci spoločnosti, pričom sú ďalej obmedzené a riadené. Písomná dokumentácia je uchovávaná v uzamykateľných kartotékach, do ktorých majú prístup len určení zamestnanci spoločnosti. Likvidácia elektronických i písomných dát prebieha pravidelne podľa skartačného poriadku.

6. Práva subjektov osôb

a) Právo na prístup k svojim osobným údajom. Máte právo získať nasledujúce informácie:

 • účely spracovania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • ako dlho budú osobné údaje uložené,
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov,

b) Právo na opravu osobných údajov.

c) Právo na výmaz v prípade, keď je splnená aspoň jedna podmienka

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
 • uplynula lehota spracovania osobných údajov
 • odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
 • vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,
 • osobné údaje boli spracované nezákonne,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia.

Právo na výmaz nie je absolútne právo, ktoré by vám dávalo možnosť žiadať vždy a za každej situácie o vymazanie osobných údajov. Nemožno napr. v rámci tohto práva žiadať likvidáciu všetkých osobných údajov, keďže sa na nás vzťahujú povinnosti o ďalšom uchovaní niektorých osobných údajov.

d) Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov ak:

 • popierate presnosť osobných údajov,
 • spracovanie je protiprávne a vy odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požaduje na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov,
 • máte v úmysle uplatniť:

e) Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.

f) Právo na prenosnosť je možnosť získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, ak je to technicky možné.

 • musí ísť o spracovanie založené na súhlase so spracovaním či zmluve,
 • spracovanie sa vykonáva automatizovane.

g) Právo sťažovať dozornému úradu, ak sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov je porušené GDPR.

Právo na prístup k osobným údajom a na opravu osobných údajov možno uplatniť prostredníctvom používateľského účtu na webových stránkach spoločnosti. V súvislosti s uplatnením práv v oblasti osobných údajov sa môžete obracať na gdpr[zavináč]quickseal.eu

7. Záverečné ustanovenie

Spoločnosť je oprávnená vyžadovať od subjektu osobných údajov pri podaní žiadosti o naplnenie niektorého z vyššie uvedených práv jeho osobnú identifikáciu overením jeho totožnosti. Spoločnosť je oprávnená za neúmerné žiadosti o podanie informácií o spracúvaných osobných údajov subjektu požadovať primeranú úhradu, neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.